KURUMSAL
   1925 y�l�nda Gaziantep'te giyimlik kuma�, perde ve d��emelik kuma�  sat��� ile kurulan  SEV�M  ma�azam�z  ilk olarak Kamil SAMLI ve ortaklar� taraf�ndan kurulmu�tur.   �irket daha sonraki y�llarda ihsan SAMLI  ve �u an 3. ku�ak Ferhat SAMLI  y�netiminde devam etmektedir.
1992 y�l�nda beri �al���lan T�rkiye' nin en �nemli perdelik ve d��emelik firmalar�ndan olan PERSAN  F�RMASININ 2006 y�l�nda Gaziantep b�lgesinin tek dispirit�r� olarak yeni ma�azas�nda  SEV�M MA�AZASI-PERSAN  ad�yla hizmetine devam etmektedir.
Kuruldu�u ilk g�nden bu yana  kaliteden �d�n vermeyerek yoluna devam eden SEV�M ma�azas� Gaziantep ve civar illere �r�nlerini g�nderiyor.  En se�kin markalar� se�en firmam�z m��teri memnuniyetini �n planda tutmaktad�r. Sekt�r�m�z ile ilgili de�i�en moda ve trendleri ma�azam�zda bulundurmaya da �zen g�stermekteyiz. Ayr�ca ma�azam�z�n bir b�l�m�nde yer alan giyimlik kuma� ve abiye kuma�lar�m�z�da m��terilerimize sunmaktay�z.
��inde uzman kadromuzla m��terilerimize  sat��, montaj ve diki� konusunda en kaliteli ve �zenli i�leri sunmaktay�z.  


Sevim Mağazası